buy brand viagra online at non-prescription-pharmacy.com/ - www.fastrxmart.com buy Topiramate online
Buy Stromectol online at www.truedrugmart.com/ buy stromectol online without prescription - www.rxbestpillswithoutrx.com buy differin

menu left

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา และผลการคัดเลือกแนวสายทาง รวมถึงขอบเขตและแนวทางการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป โดยมีนายสินธพ สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้กล่าวว่า โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว มีระยะทางกว่า 207 กิโลเมตร แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ทำให้ถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเป็นถนนเพียงเส้นเดียวที่สามารถเดินทางไปภาคใต้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณถนนพระรามที่ 2 เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก กทพ. จึงได้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เพื่อเพิ่มเส้นทางและศักยภาพของระบบทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการเพิ่มเส้นทางหลักในสภาวะที่เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การเกิดอุทกภัย เป็นต้น
กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการศึกษาพบว่า แนวสายทางเลือกที่ 1 ซึ่งซ้อนอยู่ถนนพระรามที่ 2 ตลอดทั้งแนว เป็นแนวสายทางที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีปริมาณรถยนต์เข้ามาใช้บริการทางพิเศษมากกว่าแนวสายทางเลือกอื่น จึงช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนระดับดินได้ดีกว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทำให้ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ในพื้นที่ศึกษามีค่ามากขึ้น อีกทั้งแนวสายทางยังซ้อนอยู่บนถนนพระรามที่ 2 ซึ่งมีเขตทางกว้างเพียงพอ จึงมีผลกระทบจากการโยกย้ายและการเวนคืนน้อยกว่า ดังนั้น การศึกษาในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษา ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามแนวสายทางเลือกที่ 1
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 190 คน โดยมีข้อเสนอแนะต่อการออกแบบเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ รวมถึงให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน และให้มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนมีนาคม 2556 กทพ. จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

more

bannerRight

Watch free movies online without downloading anything or signing up